Posts Tagged: Shah-i-Zinda

044

Shah-i-Zinda 2100x100cm - 1987

Shah-i-Zinda 2
100x100cm – 1987

013

Samarkand. Shah-i-Zinda48x68cm - 1985

Samarkand. Shah-i-Zinda
48x68cm – 1985